KSIĄDZ JAN DOMIAN DOKTOREM NAUK TEOLOGICZNYCH

Na Wydziale Teologicznym (UKSW) w Warszawie, 5 marca 2013 roku miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej księdza Prałata Kanonika płk. mgr. lic. JANA DOMIANA, proboszcza Wojskowo-Cywilnej Parafii p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w osiedlu Boernerowo w Warszawie. Przedmiotem rozprawy doktorskiej było: „POSŁANNICTWO I DUCHOWOŚĆ KAPELANA WOJSKOWEGO W ŚWIETLE POLSKIEJ LITERATURY TEOLOGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II”.

            Przewód doktorski wszczęto 25 czerwca 2012 roku. Promotorem rozprawy został ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek (SAC). Recenzentami pracy byli: ks. dr hab. prof. Stanisław Urbański, UKSW oraz ks. prof. KUL dr hab. Jarosław Popławski.

            Rada Wydziału Teologicznego UKSW powołała Komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej. Komisji przewodniczył ks. prof. UKSW dr hab Grzegorz Bartosik, Dziekan Wydziału Teologicznego.

Poza członkami tej Komisji w publicznej obronie pracy doktorskiej uczestniczyli: gen. broni Edward Gruszka, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, gen. bryg. dr Wiesław Grudziński, Dowódca Garnizonu Warszawa, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, Prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), płk dr hab. Tadeusz Szczurek, Prorektor ds. wojskowych WAT, dr inż. Wojciech Kocańda WAT, ks. płk Zbigniew Kępa, Wikariusz Biskupa Polowego Wojska Polskiego, ks. por. Ireneusz Biruś (SDS), kapelan WAT, dr hab. Bogusław Jagusiak, pracownik naukowy WAT, ks. Maksymilian Jezierski, katecheta i kapelan instytucji wojskowych Boernerowa, Grażyna Żółtowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 46 w Boernerowie oraz duchowni, przedstawiciele parafian z Boernerowa i rodzina Doktoranta.

W słowie wstępnym Promotor  ks. prof. UKSW dr. hab. Czesław Parzyszek przedstawił Doktoranta, który od 1 lipca 1993 roku pełnił w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego szereg odpowiedzialnych stanowisk. Był szefem sekretariatu biskupa WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia, kierował wydziałem duszpasterskim, był kapelanem przy Urzędzie Prezydenta RP, kapelanem w instytucjach centralnych MON, a od 1 lutego 2004 roku jest proboszczem wojskowo-cywilnej parafii pod wezwaniem MB Ostrobramskiej w osiedlu Boernerowo w Warszawie, a obecnie także kapelanem Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

 Doktorant ks. płk Jan Domian przedstawił główne wyniki swoich badań naukowych zawartych w dysertacji doktorskiej. Omówił także strukturę rozprawy, która składa się ze wstępu i czterech rozdziałów oraz niezwykle bogatego materiału źródłowego.

Promotor rozprawy przeczytał swoją opinię o pracy doktorskiej, po nim zrobili to Recenzenci. Zarówno Promotor i Recenzenci i członkowie Komisji zadawali Doktorantowi pytania. Po otrzymaniu odpowiedzi Dziekan Wydziału Teologicznego poprosił również wszystkich uczestników o zadawanie pytań. Wśród pytających między innymi byli: gen. broni Edward Gruszka, gen. bryg. Wiesław Grudziński, profesorowie z WAT i inni. Na wszystkie pytania doktorant udzielił zadawalających odpowiedzi.

Po publicznej obronie Dziekan Wydziału zarządził przerwę, podczas której odbyło się niejawne posiedzenie Komisji do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej. Po zakończeniu części niejawnej posiedzenia, Dziekan Wydziału ks. dr hab. Piotr Tomasik poinformował, ze Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii.

Naszemu Proboszczowi, księdzu doktorowi, serdecznie gratulujemy.

Tekst i FOTO: Jerzy Bogdan Raczek