APELE KSIĘDZA BISKUPA !!!

 APEL BISKUPA POLOWEGO JÓZEFA GUZDKA Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DNIA ZADUSZNEGO

Czcigodni Księża Kapelani,
Drodzy Żołnierze i Funkcjonariusze Służb Mundurowych,
Szanowni Pracownicy Wojska i Służb Mundurowych,

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czas szczególnej modlitwy za zmarłych z naszych rodzin,  poległych w obronie Ojczyzny i tych, którzy pełnili służbę na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.

Zwracam się z gorącą prośbą do kapelanów, aby we współpracy z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami służb mundurowych zadbali o mogiły żołnierzy i tych, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyzny.

W tym roku ze względu na trudny czas pandemii wskazane będzie rozłożyć w czasie prace przy porządkowaniu grobów. Nie zostawiajmy tych czynności na ostatnie dni, kiedy na nekropoliach i cmentarzach będzie coraz więcej ludzi. Pamiętajmy o tym, abyśmy podejmując szlachetny czyn troski o pamięć o poległych i zmarłych nie przyczynili się do zwiększenia zachorowań.

Pamiętajmy także o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych, po wypełnieniu przepisanych prawem  warunków oraz modlitewne nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada, a nie tylko w samą uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny. Aby zachować zasady sanitarne i uniknąć tłumów, warto przedłużyć na cały miesiąc listopad modlitwy za zmarłych, zarówno podczas nabożeństw wypominkowych w świątyniach, jak i w czasie nawiedzania cmentarzy. Usilnie proszę wszystkich, których Opatrzność powierzyła mojej pieczy: żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodziny o to, abyśmy w tym roku szczególnego zagrożenia przez pandemię jeszcze bardziej odkryli wartość indywidualnej i rodzinnej modlitwy za zmarłych.

W tej modlitwie za zmarłych będę się łączył duchowo z Wami szczególnie w pierwszych dniach listopada. W środę 4 listopada br. w katedrze polowej Wojska Polskiego o godz. 18.00 będę przewodniczył Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników wojska zmarłych w ostatnim roku.

Niech ten czas zadumy i refleksji nad przemijaniem pozwoli nam odkryć wartość teraźniejszości. Jest ona nie tylko nam dana, ale także zadana, abyśmy wypełnili ją szlachetnymi czynami w służbie Bogu i Ojczyźnie, z nadzieją zbliżając się do bram wieczności.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Józef Guzdek
 Biskup Polowy Wojska Polskiego

L.dz. PE/508/2020

Warszawa, 19 października 2020 r.

 

DEKRET BISKUPA POLOWEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII  (Z DNIA16 PAŹDZIERNIKA 2020R.)
 

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i powtórnym wprowadzeniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, od dnia 17 października 2020 roku udzielam wszystkim wiernym Ordynariatu Polowego dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.  Powyższa dyspensa obowiązuje aż do odwołania.

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy, aby trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz łączyły się duchowo z odprawianą liturgią, także za pośrednictwem środków audiowizualnych. Proszę o zachowanie więzi ze swoją parafią m. in. poprzez transmisje, utrzymywanie łączności modlitewnej, a także – o ile to możliwe –  poprzez nawiedzenie świątyni lub uczestnictwo we Mszy Świętej w ciągu tygodnia, przy zachowaniu zasad sanitarnych.

Jednocześnie po raz kolejny apeluję o zachowanie wszystkich obostrzeń nałożonych przez prawo państwowe i przepisy sanitarne, a także wskazań Konferencji Episkopatu Polski odnośnie bezpiecznego uczestnictwa w liturgii. Zachęcam także wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, gdyż ten starożytny kościelny zwyczaj w niczym nie uchybia czci Najświętszego Sakramentu, a zdaniem specjalistów jest bezpieczniejszy z punktu widzenia sanitarnego.

Na trudny czas zmagania z pandemią udzielam pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                          bp Józef GUZDEK
Biskup Polowy 

ks. Jan DOHNALIK
     kanclerz

L. dz. 980/DP/2020                     Warszawa, 16 października 2020 roku

 
 
 
 
Warszawa, 4 kwietnia 2020 r.
l.dz. PE/240/2020
 
Czcigodny Księże Kapelanie,
Sytuacja związana z walką z koronawirusem jest niezwykle dynamiczna. Pojawiły się nowe ograniczenia mające na celu wyeliminowanie przypadkowych okazji do infekcji, np. zamknięcie parków oraz zakaz wstępu do lasów. Ponieważ w przestrzeni publicznej i medialnej, jak również w wytycznych i zaleceniach różnych diecezji pojawiają się sprzeczne zarządzenia, przypominam i usilnie proszę o respektowanie wszystkich poleceń dotyczących spraw duszpasterskich w okresie epidemii, wydanych przeze mnie i kurię polową. Lepsza jest daleko posunięta ostrożność aniżeli pseudogorliwość duszpasterska, która może przyczynić się do infekcji wiernych, co w dalszej konsekwencji spowoduje naruszenie dobrego imienia Ordynariatu Polowego i odpowiedzialność prawną duszpasterzy.Przede wszystkim musimy pamiętać, że Ewangelia to miłość bliźniego, która wiąże się z odpowiedzialnością za życie i zdrowie innych. To właśnie miłość bliźniego domaga się w sytuacji pandemii rezygnacji z uroczystych celebracji i powstrzymania się od kultywowania pięknych tradycji. Należy więc zachęcać wiernych do pozostania w domach i świętowania Triduum Sacrum i Wielkanocy wskazując, że taka postawa jest świadectwem rozumnie przeżywanej wiary. Przestrzegam, aby w ogłoszeniach duszpasterskich nie wspominać o ewentualnym zwiększeniu ilości wiernych do 50 osób, gdyż wzrastająca liczba zachorowań z pewnością spowoduje kolejne ograniczenia związane z epidemią. W naszych działaniach duszpasterskich musimy się kierować zasadą zachowania większego bezpieczeństwa.
Jeszcze raz pragnę podziękować Księżom Kapelanom za respektowanie przepisów i rozporządzeń sanitarnych. Jako duszpasterze nie jesteśmy ekspertami od zagrożeń epidemicznych, natomiast naszą rolą jest motywowanie wiernych do ścisłego przestrzegania wydanych zarządzeń, w imię miłości bliźniego.
 
Z pasterskim błogosławieństwem
bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego
 
 

Instrukcja dotycząca obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum w czasie epidemii

Mając na uwadze Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów W czasie Covid-19, z 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, z 21 marca br., biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję Księżom Kapelanom niniejszą instrukcję dotyczącą obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum na czas epidemii.

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji z powodu pandemii. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.

Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez  udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolniłem wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych (na chwilę wydania niniejszej Instrukcji, do dnia 11 kwietnia br., jest to 5 osób, nie licząc celebransów).

Niedziela Palmowa

Liturgię Mszy Świętej Niedzieli Palmowej należy rozpocząć krótkim wejściem z zakrystii do prezbiterium. Z ambony można odczytać Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, a następnie odmówić modlitwę poświęcenia palm, bez pokropienia wodą święconą. Nie należy celebrować procesji z palmami.

Wielki Czwartek

W czasie sprawowania Mszy Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umywania nóg. Na zakończenie liturgii polecam odśpiewanie Suplikacji. Nie przygotowujemy tradycyjnej „ciemnicy”, zaś Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w Tabernakulum. Zgodnie z rubrykami Mszału Rzymskiego, po zakończeniu celebracji, należy obnażyć ołtarz.

Według wskazań Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy Świętej w tym dniu „w odpowiednim miejscu, bez udziału wiernych”.

Wielki Piątek

Sprawowanie Liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej rozpoczyna się krótkim wejściem do prezbiterium. Zgodnie z zaleceniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów polecam, aby w modlitwie powszechnej, jako przedostatnie, dołączyć następujące wezwanie (w załączniku tekst i nuty):

Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego o uwolnienie od wszelkich nieszczęść i zatrzymanie epidemii, aby ochronił nas przed strachem, uleczył naszych chorych, pocieszył ich rodziny, dał mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, a życie wieczne naszym zmarłym.

Wszechmogący i miłosierny Boże, + spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata * zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. + Prosimy nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od zła wszelkiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

W drugiej część Liturgii Wielkiego Piątku należy użyć pierwszej formy ukazania Krzyża. Po Jego odsłonięciu, kapłan stojąc przed ołtarzem, podnosi Krzyż i oddaje mu cześć. Polecam wówczas odśpiewanie Suplikacji. Po zakończonej adoracji Krzyż należy przenieść w wyznaczone miejsce i – jeśli to możliwe – ustawić Go pionowo. Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej KEP z 12 marca br., cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklękniecie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

W związku z zaistniałą sytuacją polecam, aby w tym roku nie przygotowywać tradycyjnego Grobu Pańskiego. Zachęcam, aby – jeśli to możliwe – jedynie umieścić figurę Chrystusa przed ołtarzem głównym. W kościołach, w których zaplanowano transmisję online można na ten czas wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza.

Wielka Sobota

W związku z trwającą epidemią, należy zachęcić wiernych do modlitwy w gronie najbliższej rodziny.  

W Wielką Sobotę zakazuję organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego, zachęcam wiernych do odmówienia w domu modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku, który zalecam umieścić na stronach parafialnych.

Wigilia Paschalna

Liturgię Wigilii Paschalnej należy rozpocząć krótkim wejściem do prezbiterium. Polecam, aby na początku Wigilii, w czasie Liturgii Światła, pominąć rozpalenie ogniska, a tylko przy ołtarzu poświęcić płonący znicz. Następnie należy przygotować Paschał, ustawiając go przy ambonie i przejść do śpiewu Orędzia Wielkanocnego. W czasie Liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, bez zapalania świec i pokropienia, opuszczamy Litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i chrzest.

Nakazuję, aby zrezygnować z procesji rezurekcyjnej. Liturgię kończy uroczyste błogosławieństwo.

+ Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii (Warszawa, 26 marca 2020 r.)
 
W naszej Ojczyźnie trwa obecnie walka z epidemią, która jest przyczyną kolejnych zachorowań i zgonów, mimo heroicznych wysiłków służb medycznych, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz dużej dyscypliny całego społeczeństwa. Każdy z nas musi zachować wszystkie wskazania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w trosce o zdrowie własne i innych.
 
Biorąc pod uwagę ostatnie rozporządzenia władz państwowych, kieruję do wiernych i kapelanów Ordynariatu Polowego poniższe wskazania duszpasterskie:
 
 1. Jeszcze raz usilnie proszę wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, której udzieliłem aż do odwołania. W tych nadzwyczajnych warunkach wzywam wiernych, aby w ramach świętowania niedzieli „poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną lub w rodzinie” (kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w miarę możliwości łącząc się z celebracją Eucharystii poprzez środki audiowizualne.
 2. Kościoły i kaplice garnizonowe powinny być w miarę możliwości otwarte w ciągu dnia dla indywidualnej modlitwy wiernych, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
 3. Zezwalam na odprawianie w parafiach wojskowych i parafiach Straży Granicznej codziennej i niedzielnej Eucharystii bez udziału ludu, przynajmniej do czasu obowiązywania przepisów państwowych ograniczających obecność wiernych na uroczystościach religijnych do 5 osób. Jeśli proboszcz zdecyduje się na umożliwienie takiego udziału kilku wiernym według obiektywnego kryterium (np. pokrewieństwo z osobą, w intencji której sprawowana jest Eucharystia), musi bezwzględnie stosować się do wyżej wymienionych przepisów państwowych.
 4. Przypominam wiernym, że obowiązek corocznej spowiedzi świętej mogą wypełnić po zakończeniu epidemii. W obecnej sytuacji należy wzbudzać akt żalu doskonałego, z miłości do Boga, choćby słowami znanej formuły: „Ach żałuję za me złości…”. Akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca wiernemu stan łaski uświęcającej. Zachęcam do tego wyjątkowego, osobistego pojednania z Bogiem szczególnie osoby chore i zagrożone. Kapłanom polecam, aby dyspozycyjność wobec wiernych proszących o sakrament pokuty łączyli z roztropnością. W sprawowaniu tego sakramentu polecam stosować się do zasad wypracowanych na moje polecenie przez kurię biskupią Ordynariatu Polowego.
 5. W tym nadzwyczajnym czasie zachęcam do Komunii duchowej, która zgodnie z nauką Kościoła polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek. W ten sposób można przyjąć duchowo Komunię Świętą łącząc się ze sprawowaną Eucharystią za pośrednictwem mediów. Natomiast obowiązek sakramentalnego przyjęcia Komunii Świętej, zazwyczaj spełniany w okresie wielkanocnym, należy wypełnić po zakończeniu epidemii.
 6. Chrzest dzieci należy przełożyć na czas po zakończeniu epidemii. W niebezpieczeństwie śmierci dziecka należy wezwać kapłana lub ochrzcić dziecko samemu, używając zwykłej wody oraz formuły sakramentalnej: „N., Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. O dokonanym chrzcie „z wody” należy poinformować proboszcza.
 7. Decyzję o ewentualnym przełożeniu terminu Pierwszej Komunii Świętej dzieci należy podjąć roztropnie, po konsultacjach z rodzicami. Gdy przemawiają za tym racje duszpasterskie, można udzielać Pierwszej Komunii Świętej pojedynczym dzieciom z udziałem najbliższej rodziny, przestrzegając przepisów państwowych i sanitarnych.
 8. Uroczystości pogrzebowe należy celebrować zachowując prawo państwowe i przepisy sanitarne. Należy ograniczyć się do trzeciej stacji „przy grobie”, z zachowaniem zasady uczestnictwa tylko do pięciu osób, oprócz celebransa i obsługi pogrzebu. Mszę Świętą w intencji zmarłego można odprawić w dniu pogrzebu, jednak bez wprowadzania trumny lub urny z prochami do kościoła lub kaplicy, z zachowaniem powyższych obostrzeń dotyczących liczby uczestników. Dobrym rozwiązaniem duszpasterskim będzie zaproszenie wspólnoty parafialnej na Mszę Świętą po ustaniu epidemii.
 9. Msze Święte sprawowane w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, pod przewodnictwem Biskupa Polowego, będą transmitowane online 29 marca (5 Niedziela Wielkiego Postu) i 5 kwietnia (Niedziela Palmowa) – o godz. 12.00, natomiast Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna – o godz. 18.00. Transmisje będą dostępne na stronie internetowej Ordynariatu Polowego i Katedry Polowej.
Wszystkim Kapelanom i Wiernym Ordynariatu Polowego udzielam pasterskiego błogosławieństwa wzywając wstawiennictwa Matki Bożej, Hetmanki Żołnierza Polskiego.
 
                                                                                 + Józef Guzdek
                                                                              Biskup Polowy Wojska Polskiego
 
 
 
Polecenia dla księży kapelanów Ordynariatu Polowego  w związku z zaostrzeniem środków w walce z epidemią
Podjęte przez rząd zaostrzenia środków w walce z epidemią powodują konieczność uwzględnienia w duszpasterstwie do czasu wydania nowego zarządzenia, następujących wskazań:
 • Kościoły i kaplice – tam gdzie jest to możliwe – pozostają nadal otwarte dla wiernych, pod warunkiem, że wewnątrz będzie jednocześnie tylko do pięciu osób.
 • Podczas Mszy św., poza celebransem i służbą liturgiczną, może być tylko do pięciu wiernych.
 • Nie należy organizować żadnych adoracji lub nabożeństw, które mogłyby zachęcać do uczestnictwa większą grupę wiernych.
 • Poza wypadkami, kiedy jest to konieczne, można w tym okresie zawiesić organistom obowiązki w kościołach, wyznaczając (w wypadku zatrudnienia) inne zadania w ramach pracy zdalnej.
 • Uroczystości pogrzebowe ograniczyć do trzeciej stacji „przy grobie”. Mszę św. pogrzebową celebrować w kościele bądź w kaplicy bez trumny bądź urny, z zachowaniem zasady uczestnictwa tylko do pięciu osób. Można wspomnieć, że uroczysta Msza św. za zmarłego bądź zmarłą będzie mogła się odbyć, bez ograniczenia liczby wiernych, po zakończeniu epidemii.
 • Wskazania liturgiczne na Triduum Sacrum, po wydaniu nowych zarządzeń władz państwowych muszą być jeszcze zmienione i w najbliższym czasie zostaną przekazane księżom kapelanom.
 • Każdy kapelan, któremu podlegają pracownicy kościelni, w przypadku ich zachorowania lub nawet podejrzenia zachorowania na covid-19, podlegania kwarantannie lub izolacji musi natychmiast o tym fakcie zameldować Wikariuszowi Generalnemu Biskupa Polowego. Takie zdarzenia podlegają bowiem meldunkowi do wyższych władz wojskowych.
Powyższe wskazania obowiązują od chwili ich opublikowania do czasu wydania nowego Zarządzenia Biskupa Polowego

 

Warszawa, 21 marca 2020 r.

 l.dz. PE/196/2020

Dekret Biskupa Polowego
dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego
 w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 20 marca br. został ogłoszony stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmienia to kontekst działalności duszpasterstwa wojskowego. Po uważnym przeanalizowaniu sytuacji w kraju oraz zadań nałożonych na Wojsko Polskie i służby mundurowe postanawiam, co następuje:

 • Przedłużam, aż do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, L.dz. 245/CD/2020) i rozszerzam jej zakres na wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego.
 • Księżom Kapelanom polecam bezwzględne przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa wydanych przez kompetentne instytucje wojskowe i cywilne w sytuacji epidemii w naszej Ojczyźnie.
 • Zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej (zob. Nota Penitencjarii Apostolskiej w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 roku), w okresie epidemii spowiedź musi być sprawowana z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny. W tym szczególnym czasie należy zachować odległość przynajmniej dwóch metrów między spowiednikiem a penitentem, a także pomiędzy oczekującymi na spowiedź. W tym okresie trzeba zrezygnować z klasycznych konfesjonałów na rzecz przestronnego i gwarantującego dyskrecję miejsca (według wskazań Prezydium KEP może nim być np. kaplica, zakrystia, sala katechetyczna lub biuro parafialne). Spowiedzi można także wysłuchać na otwartej przestrzeni z dala od innych ludzi. Należy zalecić penitentom, by w tym okresie nie łączyli spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyli się do krótkiego wyznania grzechów. Spowiednicy zaś powinni udzielać krótkiej nauki oraz stosownej pokuty uwzględniającej wyjątkowe okoliczności.

Niniejszy dekret obowiązuje z dniem jego wydania.

Z pasterskim błogosławieństwem

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

 DYSPENSA BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO OD UCZESTNICTWA W MSZACH ŚW. NIEDZIELNYCH
 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym Ordynariatu Polowego:

a. osobom w podeszłym wieku oraz tym, którzy się nimi opiekują,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej przebywającym na zgrupowaniach, poligonach, ćwiczeniach, w szkołach wojskowych oraz w czasie wykonywania zadań służbowych,

e. personelowi szpitali wojskowych,

f. osobom, które mają wskazania medyczne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy z jakiejkolwiek innej przyczyny czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

bp Józef GUZDEK
Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

APEL BISKUPA POLOWEGO JÓZEFA GUZDKA DO WIERNYCH ORDYNARIATU POLOWEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia” – napisał św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza (2 Tm 1,7).

Wobec szerzącej się w różnych krajach, w tym także w naszej Ojczyźnie, groźnej epidemii, zwracam się do wiernych ze słowami otuchy i nadziei.

Najpierw pragnę wyrazić wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym za postawę służby, poświęcenie i nieustępliwe zmaganie się z groźnym wirusem. Dziękuję za podejmowaną walkę o życie i zdrowie każdej osoby zarażonej oraz za cenne informacje, jak uchronić się przed infekcją i nie zarazić innych. Wraz z kapelanami i wiernymi Ordynariatu Polowego proszę, by Bóg pomnażał Wasze siły i wspierał w opanowaniu i ostatecznym pokonaniu epidemii.

Walkę z groźną chorobą podejmują także ludzie w mundurach: Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, zwłaszcza Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei i inne służby. Z wdzięcznością przyjmujemy Wasze zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Kapelani Ordynariatu Polowego są gotowi towarzyszyć swoją posługą duszpasterską zarówno Wam, jak i tym, którzy zostali dotknięci chorobą.

Wszystkich zaś proszę o dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych, gdyż jest to konieczny warunek położenia tamy nowym zachorowaniom.

Nie ulegajmy panice, ale też nie narażajmy się na niebezpieczeństwo zarażenia przez nieodpowiedzialne zachowanie i działania. Miejmy na uwadze nie tylko własne zdrowie, ale także zdrowie naszych bliźnich. Jesteśmy bowiem za siebie nawzajem odpowiedzialni. Dlatego też stosujmy się do zaleceń Konferencji Episkopatu Polski dotyczących dyscypliny kościelnej w sprawach przystępowania do sakramentów świętych i udziału w liturgii.

Kierując się poczuciem odpowiedzialności podjąłem decyzję o udzieleniu dyspensy wielu grupom wiernych Ordynariatu Polowego od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej do dnia 29 marca br. Zaplanowane uroczystości związane z udzieleniem sakramentu bierzmowania, przenoszę na późniejszy termin.

Jako ludzie wierzący naszą nadzieję pokładamy w Bogu. Prośmy Go pokornie o pomoc w pokonaniu epidemii koronawirusa. Zachęcam do modlitwy słowami Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”, po każdej Mszy świętej.

 

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

 

Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny

Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego:

 1. Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych.
 2. Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii pogrzebowej.
 3. Wiernych Ordynariatu Polowego usilnie proszę o korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii św.
 4. Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na Mszy św., aby przyjmowali Komunię św. na rękę. Kapelanów proszę o skrupulatną dbałość o higienę oraz o uprzejme i stanowcze egzekwowanie jej zasad.
 5. Księżom kapelanom polecam odwołanie rekolekcji parafialnych, nabożeństw gorzkich żali i drogi krzyżowej.
 6. Zarządzam także ograniczenie działalności kancelarii parafialnych do koniecznych czynności dotyczących spraw pilnych i losowych.
 7. Polecam tam, gdzie to jest możliwe, otwarcie kościołów i kaplic wojskowych w celu umożliwienia wiernym indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie proszę księży o umożliwienie wiernym korzystania z sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem roztropności i wszelkich zasad higieny.
 8. Kapelanów szpitalnych zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi, z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur.

 

Bardzo proszę księży i wiernych, aby podporządkowali się powyższym zarządzeniom. Ponadto wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy rodzinnej i indywidualnej w intencji osób chorych oraz wszystkich służb zaangażowanych w przezwyciężenie zagrożenia epidemicznego.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 14 marca 2020 r.

Witamy na stronie naszej parafii